Polski Ład a składka zdrowotna. Omówienie zmian wraz z kalkulacją. Polski Ład #1

Zapraszamy do lektury pierwszego z obiecanych wpisów dotyczących tzw. Polskiego Ładu. Dziś prezentujemy Państwu problem kształtowania się wynagrodzeń i składki zdrowotnej wg nowych przepisów.

Od 2022 r. przedsiębiorcy stosujący opodatkowanie według skali bądź też podatek liniowy zapłacą składkę zdrowotną naliczaną od osiągniętego dochodu. Z kolei przedsiębiorcy opodatkowani podatkiem od przychodów ewidencjonowanych w wysokości zależnej od poziomu uzyskanych przychodów.

Składka zdrowotna dla zatrudnionych

Składka zdrowotna dla osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy lub w oparciu o umowę zlecenia wynosić będzie 9% podstawy wymiaru składki. Składka zdrowotna nie będzie podlegała odliczeniu.

Składka zdrowotna dla przedsiębiorców opodatkowanych podatkiem liniowym

Składka zdrowotna dla przedsiębiorców opłacających podatek dochodowy zgodnie z 19% stawką liniową wynosić będzie 4,9% podstawy wymiaru składki, jednak nie mniej niż kwota odpowiadająca 9% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu 1 stycznia roku podatkowego w przypadku składki miesięcznej. Roczną podstawę wymiaru składki stanowić będzie dochód z działalności gospodarczej ustalony za rok kalendarzowy, pomniejszony o składki na ubezpieczenia społeczne (jeśli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodu). Składka zdrowotna nie będzie podlegała odliczeniu.

Składka zdrowotna w IP-BOX

Składka zdrowotna w wysokości 4,9% stosowana będzie również dla podatników, którzy opłacają podatek dochodowy z kwalifikowanych praw własności intelektualnej. Kategoria ta obejmuje podmioty korzystające z tzw. ulgi IP-BOX, a więc 5% stawki opodatkowania kwalifikowanych dochodów z tytułu patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy czy autorskiego prawa do programu komputerowego.

Składka zdrowotna dla przedsiębiorców rozliczających się według skali

Przedsiębiorcy opodatkowani według skali podatkowej zapłacą składkę zdrowotną w wysokości 9% podstawy wymiaru składki (dochodu osiągniętego w związku z prowadzoną działalnością). Podatnicy należący do tej grupy uprawnieni będą jednak do skorzystania z podwyższonej do 30 tysięcy złotych kwoty wolnej od podatku oraz wyższej kwoty pierwszego progu podatkowego, który wynosić będzie 120 tysięcy złotych. Składka zdrowotna nie będzie podlegała odliczeniu.

Składka zdrowotna dla przedsiębiorców opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem od przychodów ewidencjonowanych

W przypadku osób rozliczających się ryczałtem ewidencjonowanym wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne zależeć będzie od osiąganych przychodów oraz przeciętnego wynagrodzenia. Podstawa składki zdrowotnej dla tej grupy podatników kształtuje się następująco:
• podatnicy osiągający przychód roczny do 60 tys. złotych – podstawa składki wyniesie 60% przeciętnego wynagrodzenia;
• podatnicy osiągający przychód roczny powyżej 60 tys. złotych do 300 tys. złotych –
podstawa składki wyniesie 100% przeciętnego wynagrodzenia;
• podatnicy osiągający przychód roczny powyżej 300 tys. złotych – podstawa składki
wyniesie 180% przeciętnego wynagrodzenia.

Składka zdrowotna wynosić będzie 9% podstawy wymiaru składki. Do wyliczenia podstawy wymiaru brane będzie zaś pod uwagę przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw obowiązujące w czwartym kwartale roku poprzedniego. Składka zdrowotna nie będzie podlegała odliczeniu.

Składka zdrowotna dla wspólników spółek komandytowych

Obowiązek opłacania składki zdrowotnej dotyczyć będzie również wspólników spółek komandytowych. Składka wynosić będzie 9% podstawy wymiaru składki, którą stanowić będzie kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia obowiązująca w czwartym kwartale roku poprzedniego. Składka zdrowotna nie będzie podlegała odliczeniu.

Składka zdrowotna dla osób powołanych do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania (np. członkowie zarządu)

Osoby pełniące funkcję na mocy aktu powołania, które z tego tytułu otrzymują wynagrodzenie zostały objęte obowiązkową składką zdrowotną. Składka zdrowotna wynosić będzie 9% wartości otrzymywanego wynagrodzenia, a obowiązek powstanie w dniu powołania, wygasając z dniem odwołania z pełnionej funkcji. Składka zdrowotna nie będzie podlegała odliczeniu.

Składka zdrowotna dla przedsiębiorców opodatkowanych

podatkiem liniowym*

 

SKŁADKA 4,9% DOCHODU, NIE MNIEJ NIŻ 270 PLN / MSC
 

DOCHÓD BRUTTO

 

DOCHÓD NETTO

6 000 PLN 3 704 PLN
8 000 PLN 5 251 PLN
10 000 PLN 6 773 PLN
12 000 PLN 8 295 PLN
14 000 PLN 9 817 PLN
16 000 PLN 12 020 PLN
18 000 PLN 12 861 PLN

* – zastosowanie 19% stawki liniowej przy braku kosztów uzyskania przychodów,

– brak możliwości odliczenia kwoty wolnej od podatku,

– uwzględnienie składki chorobowej w ubezpieczeniu społecznym.

Składka zdrowotna dla zatrudnionych (UOP)*

 

SKŁADKA ZDROWOTNA 9% DOCHODU
 

DOCHÓD BRUTTO

 

DOCHÓD NETTO

6 000 PLN 4 318 PLN
8 000 PLN 5 729 PLN
10 000 PLN 6936 PLN
12 000 PLN 8 129 PLN* (*7941 PLN w ostatnim miesiącu roku)
14 000 PLN 9 962 PLN* (*z zastrzeżeniem zmiany kwoty w ósmym i kolejnych miesiącach roku w związku z przekroczeniem progu podatkowego)
20 000 PLN 13 238 PLN* (*z zastrzeżeniem zmiany kwoty w ósmym i kolejnych miesiącach roku w związku z przekroczeniem progu podatkowego)

 

*- uwzględniono zwykłe koszty uzyskania przychodu,

  • próg podatkowy wynosi 120 zł.
  • uwzględniono ulgę dla pracowników, ale nie uwzględniono ulgi dla młodych, daniny solidarnościowej

12.21.2021

Mogą Cię zainteresować

05.13.2024

Sprawozdanie finansowe w pigułce!

Sprawozdanie finansowe w pigułce!

04.26.2024

Arbitration clause in contracts.

Arbitration clause in contracts.
Wszystkie wpisy