Badanie alkomatem w miejscu pracy?

KONTROLA TRZEŹWOŚCI PRACOWNIKÓW

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przygotowało projekt ustawy, która wprowadza przeprowadzenie kontroli trzeźwości pracownika w zakładzie pracy bezpośrednio przez pracodawcę. Projekt jest obecnie na etapie komisji prawniczej.

Jak jest teraz?

Obowiązujące przepisy prawa pracy nie umożliwiają bezpośredniej weryfikacji, czy pracownik znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych substancji negatywnie wpływających na jego zdolność psychofizyczną. Mimo to, pracodawca ma obowiązek niedopuszczenia pracownika do pracy w przypadku uzasadnionego przypuszczenia, że znajduje się on pod wpływem alkoholu. Samo badanie jednak przeprowadza uprawniony organ powołany do ochrony porządku publicznego np. policja.

W praktyce jest to więc mało skuteczne rozwiązanie, a ze względu na konieczność udziału organu uprawnionego także czasochłonne. Przyznanie pracodawcy uprawnienia do samodzielnej kontroli jest więc zdecydowanie pożądanym rozwiązaniem.

Co ma się zmienić?

Projekt ustawy przyznaje każdemu pracodawcy uprawnienie do przeprowadzenia kontroli trzeźwości pracownika lub kontroli na obecność środków działających podobnie do alkoholu (przy użyciu metod niewymagających badania laboratoryjnego) za pomocą urządzenia posiadającego ważny dokument potwierdzający jego kalibrację lub wzorcowanie. Należy zwrócić uwagę, że kontrola ta jest dopuszczalna o ile jest to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób lub ochrony mienia. W projekcie ustawy założono, że to pracodawca ustala, w stosunku do których pracowników czy grup pracowników wymóg ten jest zachowany. Zasady kontroli (w tym określenie grup pracowników) ustala się w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w obwieszczeniu, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy.

Jest to na razie projekt ustawy, którego losy można śledzić tutaj: https://legislacja.gov.pl/projekt/12354104/katalog/12835646#12835646

Monika Pawłowska-Bielas   |   02.23.2022

Autor :

Monika Pawłowska-Bielas

Monika Pawłowska-Bielas

Mogą Cię zainteresować

11.23.2023

Does a foreigner have to have a PESEL?

Does a foreigner have to have a PESEL?

11.23.2023

Czy cudzoziemiec musi mieć PESEL?

Czy cudzoziemiec musi mieć PESEL?

11.16.2023

Holiday bonuses for employees

Holiday bonuses for employees
Wszystkie wpisy