Ceny transferowe. Polski Ład #7.

W dzisiejszym wpisie p. Klaudia Szerszeń przybliża zmiany, jakie Polski Ład niesie w zakresie cen transferowych. Zapraszamy do lektury!

 

1.    ZMIANY W DEFINICJACH

  1. nastąpiło usystematyzowanie pojęcia podmiotu powiązanego poprzez dodanie trzech pozycji. Podmiotami powiązanymi są również: spółka niebędąca osobą prawną i jej wspólnik lub spółka komandytowa i komandytowo-akcyjna i jej komplementariusz lub spółka jawna i jej wspólnik;
  2. zmiana w zakresie definicji wywierania znaczącego wpływu – rozumie się przez to m.in. posiadanie bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 25% udziałów lub praw do udziału w zyskach, stratach lub majątku, lub ich ekspektatywy, w tym jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych;
  3. na potrzeby rozdziału dotyczącego cen transferowych przyjmuje się, że rok obrotowy spółki niebędącej osobą prawną jest jej rokiem podatkowym.

2.    ZMIANY DOTYCZĄCE KOREKTY CEN TRANSFEROWYCH

Dodano dowód księgowy jako dokument, który potwierdza dokonanie przez podmiot powiązany korekty cen transferowych w tej samej wysokości co podatnik.  W związku z powyższym podatnicy uprawnieni są do korekty cen transferowych również w oparciu o dowód księgowy potwierdzający ww. okoliczności.

3.    SAFE HARBOUR DOTYCZĄCE TRANSAKCJI FINANSOWYCH

Ustawodawca doprecyzował moment, w którym umowa pożyczki powinna być sporządzona zgodnie z warunkami określonymi w ustawach, wskazując iż za dzień zawarcia umowy pożyczki uważa się również dzień zmiany umowy pożyczki w przypadku, gdy zmiana dotyczy oprocentowania pożyczki.

4.    WARTOŚĆ TRANSAKCJI KONTROLOWANEJ I DOKUMENTACJA CEN TRANSFEROWYCH

Od 1 stycznia 2022 r. wartość transakcji kontrolowanej ulega pomniejszaniu o VAT, z wyjątkiem podatku od towarów i usług, który zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego, oraz naliczonego podatku od towarów i usług, w tej części, w której zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku od towarów i usług.

 

Wprowadzone zmiany dotyczą także wydłużenia terminu sporządzenia i przedłożenia dokumentacji cen transferowych. Od 1 stycznia 2022 r. podmioty powiązane są obowiązane do sporządzania w postaci elektronicznej lokalnej dokumentacji cen transferowych za rok podatkowy, w terminie do końca dziesiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego.

 

Wydłużony został również termin na złożenie informacji o cenach transferowych do końca jedenastego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego. Zgodnie ze znowelizowanym art. 11t ust. 1 ustawy o CIT oraz art. 23zf ust 1 ustawy o PIT podmioty powiązane składają wskazaną informację naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu dla podatnika.

 

W przypadku spółki niebędącej osobą prawną informacja o cenach transferowych jest składana naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według:

1) miejsca prowadzenia działalności;

2) miejsca siedziby – w przypadku prowadzenia działalności w więcej niż jednym miejscu;

3) miejsca zamieszkania lub siedziby jednego ze wspólników – w przypadku gdy nie jest możliwe ustalenie właściwości na ww. podstawie.

 

5. KATALOG TRANSAKCJI KONTROLOWANYCH NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM SPORZĄDZENIA LOKALNEJ DOKUMENTACJI CEN TRANSFEROWYCH

Katalog zwolnień z obowiązku sporządzenia dokumentacji został rozszerzony m.in. o następujące transakcje kontrolowane:

  1. transakcje objęte uprzednim porozumieniem cenowym, porozumieniem inwestycyjnym, za okres, którego takie porozumienie dotyczy;
  2. transakcje stanowiące usługi o niskiej wartości dodanej (w przypadku spełnienia warunków określonych w ustawie);
  3. transakcje dotyczące pożyczek, kredytu lub emisji obligacji (tzw. safe harbour – przy spełnieniu warunków określonych w ustawie);
  4. transakcje zawierane wyłącznie:
  • pomiędzy położonymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagranicznymi zakładami podmiotów powiązanych mających miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
  • przez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego z podmiotem powiązanym mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w roku podatkowym, w którym przychody lub koszty uzyskania przychodu powstałe w wyniku transakcji kontrolowanych zostały przypisane do zagranicznego zakładu (pod warunkiem niekorzystania przez podmioty powiązane w zakresie tych przychodów lub kosztów ze zwolnień określonych w ustawie).

 

01.20.2022

Mogą Cię zainteresować

04.15.2024

Procedura zwoływania zgromadzenia wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzial...

Procedura zwoływania zgromadzenia wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością – tryb zwołania

04.04.2024

Tax on the purchase of multiple dwellings

Tax on the purchase of multiple dwellings
Wszystkie wpisy