Grupy Vat. Polski Ład #13

 

W związku ze zmianami przepisów prawa podatkowego wynikającymi z tzw. Polskiego Ładu ustawodawca wprowadził możliwość utworzenia w systemie podatkowym nowego rozwiązania – grupy VAT. Przepisy dotyczące grupy VAT wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2022.

Podmioty tworzące grupę VAT

Grupę VAT mogą utworzyć podatnicy:

 • posiadający siedzibę na terytorium kraju lub
 • nieposiadający siedziby na terytorium kraju, w zakresie, w jakim prowadzą działalność gospodarczą na terytorium kraju za pośrednictwem oddziału położonego na terytorium kraju.

 

Podmiot może być członkiem tylko jednej grupy VAT. Grupa VAT nie może być członkiem innej grupy VAT.

 Warunki utworzenia grupy VAT

Podatnikiem podatku VAT może być również grupa podmiotów powiązanych finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie, które zawrą umowę o utworzeniu grupy VAT.

 

Powiązania finansowe

Podatnicy są powiązani finansowo, jeżeli jeden z podatników będących członkiem grupy VAT posiada bezpośrednio ponad 50% udziałów (akcji) w kapitale zakładowym lub ponad 50% praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających, lub ponad 50% prawa do udziału w zysku, każdego z pozostałych podatników będących członkami grupy.

 

Powiązania ekonomiczne

Podatników uważa się za powiązanych ekonomicznie, jeżeli:

 1. przedmiot głównej działalności członków grupy VAT ma taki sam charakter lub
 2. rodzaje działalności prowadzonej przez członków grupy VAT uzupełniają się i są współzależne, lub
 3. członek grupy VAT prowadzi działalność, z której w całości lub w dużej mierze korzystają inni członkowie grupy VAT.

 

Powiązania organizacyjne

Podatników uważa się za powiązanych organizacyjnie, jeżeli:

 1. prawnie lub faktycznie, bezpośrednio lub pośrednio, znajdują się pod wspólnym kierownictwem, lub
 2. organizują swoje działania całkowicie lub częściowo w porozumieniu.

Warunek istnienia powiązań finansowych, ekonomicznych i organizacyjnych pomiędzy członkami grupy VAT musi być spełniony nieprzerwanie przez okres, w jakim ta grupa posiada status podatnika.

 

Umowa o utworzeniu

Umowa o utworzeniu grupy VAT jest sporządzana na piśmie i zawiera co najmniej:

 1. nazwę grupy VAT z dodatkowym oznaczeniem „grupa VAT” lub „GV”;
 2. dane identyfikacyjne podatników tworzących grupę VAT, w tym dane dotyczące oddziału w przypadku podatnika nieposiadającego siedziby na terytorium kraju, oraz wysokość kapitału zakładowego każdego z tych podatników;
 3. wskazanie przedstawiciela grupy VAT, wyznaczonego spośród jej członków;
 4. dane identyfikacyjne udziałowców (akcjonariuszy) i wysokość ich udziału w kapitale zakładowym podatników tworzących grupę VAT, posiadających ponad 50% udziałów (akcji) w kapitale zakładowym tych podatników;
 5. wskazanie okresu, na jaki grupa VAT została utworzona, nie krótszego niż 3 lata.

 

Przedstawiciel grupy VAT

Przedstawiciel grupy VAT reprezentuje grupę VAT w zakresie praw i obowiązków tej grupy VAT.

Przedstawiciel grupy VAT jest obowiązany zgłosić naczelnikowi urzędu skarbowego zmiany w stanie faktycznym lub prawnym skutkujące naruszeniem warunków uznania grupy VAT za podatnika, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych zmian.

Grupa VAT traci status podatnika:

 1. z dniem poprzedzającym dzień wystąpienia zmian w stanie faktycznym lub w stanie prawnym skutkujących naruszeniem warunków uznania grupy VAT za podatnika;
 2. z upływem terminu, na jaki została utworzona.

 

 

04.27.2022

Mogą Cię zainteresować

05.13.2024

Sprawozdanie finansowe w pigułce!

Sprawozdanie finansowe w pigułce!

04.26.2024

Arbitration clause in contracts.

Arbitration clause in contracts.
Wszystkie wpisy