Już nie 30 zł, a 38 zł na dobę

        Pierwszy od niemal dekady wzrost wysokości

diet i delegacji za podróże służbowe

 

Zgodnie z rozporządzeniem z 30 czerwca 2022 r. pierwszy raz od 2013 roku podwyższeniu uległy należności dla pracowników zatrudnionych w podmiotach państwowych i samorządowych, odbywających podróże służbowe. Regulacje te dotyczą również pracowników tych przedsiębiorstw prywatnych, które w swoich regulaminach nie uwzględniły w ogóle kwestii diet i delegacji. W takiej sytuacji stawki diet nie mogą być niższe niż te określone w rozporządzeniu, bez problemu natomiast mogą być od nich wyższe – jest to kwestia zależna wyłącznie od pracodawcy.

Wynosząca dotychczas 30 zł dieta na wyżywienie wzrosła do 38 zł, w ujęciu procentowym jest więc to znaczny wzrost – aż o 26%. Wzrósł również ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejscowej z dotychczasowych 6 zł do 7,60 zł. Automatycznie wzrośnie więc również maksymalna kwota opłaty za nocleg, stricte powiązana z wysokością diety: nie może przekroczyć jej dwudziestokrotności. Tym samym, najwyższa możliwa opłata za noc w hotelu wyniesie 760 zł (wobec poprzednich 600zł). Jednocześnie, pamiętać należy, że zwrot kosztów noclegu odbywa się na podstawie dokumentu – faktury lub rachunku. Pracownik, który nie posiada takiego dowodu, ma prawo do skorzystania ze zryczałtowanej diety w wysokości 57 zł (wcześniej 45zł).

Skutki prawno-podatkowe wzrostu wysokości diet

Diety i inne należności za czas podróży służbowej wypłacone pracownikowi stanowią dla pracodawcy koszt uzyskania przychodu, przy czym warunkiem koniecznym jest istnienie związku pomiędzy przychodami firmy a odbywaną przez pracownika podróżą służbową. Kosztem uzyskania przychodu jest przy tym pełna kwota wypłaconych diet i należności, zarówno w części objętej limitami z rozporządzenia, jak i w części je przekraczającymi (dotyczy podmiotów prywatnych).

Co oczywiste, przychody pracownika z tytułu diet oraz innych należności za czas podróży służbowej nie podlegają opodatkowaniu PIT, jednak zwolnienie to dotyczy jedynie kwot mieszczących się w limitach wskazanych w rozporządzeniu. W części je przekraczającej, diety i inne należności będą opodatkowane podatkiem dochodowym. Identyczne regulacje dotyczą zresztą składek na ubezpieczenia społeczne – do podstawy naliczania składek diety zaliczone będą jedynie w tej części, która przekracza limity wskazane w rozporządzeniu.

Nie ulga wątpliwości, że pierwsza od niemal dekady podwyżka diet i delegacji jest od dawna oczekiwanym krokiem w dobrą stronę. Wzrost na być odpowiedzią na rosnące przed te lata koszty żywności, paliwa, mediów itp. Trzeba również pamiętać, że istotą diety nie jest całkowite sfinansowanie wyżywienia pracownika w trakcie wyjazdu służbowego, a jedynie rekompensata WZROSTU kosztów wyżywienia w stosunku do ponoszonych na co dzień, w miejscu zamieszkania. Nie zmienia to jednak faktu, że stawki diet krajowych nadal w najmniejszym nawet stopniu nie przystają do diet zagranicznych. Dysproporcja ta jest ogromna i niczym nieuzasadniona, albowiem od dawna koszty jedzenia w Polsce niczym nie ustępują tym w Niemczech, Francji czy USA, gdzie diety żywieniowe wynoszą odpowiednio 49 euro, 50 euro i 59 dolarów.

08.17.2022

Mogą Cię zainteresować

05.13.2024

Sprawozdanie finansowe w pigułce!

Sprawozdanie finansowe w pigułce!

04.26.2024

Arbitration clause in contracts.

Arbitration clause in contracts.
Wszystkie wpisy