Maksymalna cena sprzedaży energii elektrycznej

MAKSYMALNA CENA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ JUŻ OD 1 GRUDNIA 2023

Pierwsze ujemne temperatury i śnieg za oknem zmuszają przedsiębiorców do intensywnego poszukiwania sposobów na zmniejszenie kosztów związanych z prowadzeniem działalności. Jedną z dostępnych form okresowego obniżenia kosztów działalności jest skorzystanie z maksymalnej ceny zakupu energii elektrycznej, o które mowa w ustawie z dn. 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku („Ustawa”).

Mikro, mały i średni przedsiębiorco – to coś dla Ciebie!

Ustawa kształtuje warunki dotyczące stosowania preferencyjnych stawek sprzedaży energii elektrycznej dla gospodarstw domowych, przedsiębiorców, rolników oraz szeroko pojętych podmiotów sektora publicznego. Przedsiębiorcy zastanawiając się nad możliwością skorzystania z przepisów Ustawy w pierwszej kolejności powinny zweryfikować, czy (1) posiadają status mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców oraz (2) czy zawarli umowę sprzedaży energii elektrycznej albo umowę kompleksową.

Jeżeli powyższe warunki zostaną spełnione, przedsiębiorcy z sektora MŚP w okresie od 1 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. będą mogli skorzystać z maksymalnej stawki za energię elektryczną w wysokości 785 zł / MWh. Stawka ta będzie niezależna od wzrostu cen za energię elektryczną w kolejnych miesiącach.

Czy stawkę maksymalną stosujemy do całego zużycia energii przez przedsiębiorcę?

Niestety nie. Przepisy wprost określają, że maksymalna cena sprzedaży energii elektrycznej dotyczy wyłącznie zakresu energii elektrycznej zużywanego na potrzeby podstawowej działalności przedsiębiorcy. Jakkolwiek zapis jest jednoznaczny, w Ustawie zabrakło definicji „podstawowej działalności przedsiębiorcy”.

W naszej ocenie jako podstawową działalność w rozumieniu przepisów Ustawy traktować należy zakres działalności wynikający z ujawnionego w Krajowym Rejestrze Sądowym przedmiotu działalności. Ministerstwo Klimatu i Środowiska potwierdziło nasze stanowisko wskazując w wyjaśnieniach, iż działalność podstawową powinno utożsamiać się z ujawnioną w KRS działalność przeważającą. Jakkolwiek wyjaśnienia Ministerstwa nie mają w tym zakresie charakteru wiążącego, zastosowanie takiej wykładni w naszej ocenie jest w pełni zasadne i rekomendowane.

Jakie czynności należy wykonać, żeby skorzystać z preferencyjnej stawki?

Przedsiębiorcy z sektora MŚP w celu skorzystania z maksymalnej ceny sprzedaży energii elektrycznej muszą w terminie do 30 listopada 2022 r. złożyć swojemu dostawcy energii „Oświadczenie podmiotu uprawnionego”. Wzór oświadczenia został usystematyzowany i stanowi załącznik do Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dn. 10 listopada 2022 r. w sprawie wzoru oświadczenia odbiorcy uprawnionego. W oświadczeniu należy wskazać jedynie podstawowe informacje dotyczące podmiotu (nazwę, adres, dane osoby uprawnionej do reprezentowania danego podmiotu) oraz szczegółowe informacje o punktach poboru energii elektrycznej (PPE).

W zakresie informacji o PPE przedsiębiorca będzie musiał ustalić szacowane zużycie energii elektrycznej za okres 1 grudnia 2022 r. – 31 grudnia 2023 r. (w tym zakresie pomocne mogą być rozliczenia energii elektrycznej z poprzednich lat), a następnie dokonać procentowego przeliczenia i wskazać, jaki procent tego zużycia dotyczy działalności podstawowej, a jaki procent działalności pozostałej.

Czy złożenie oświadczenia podmiotu uprawnionego po terminie zamyka drogę do niższych rachunków za prąd?

Zgodnie z Ustawą, nawet jeśli przedsiębiorca nie złoży oświadczenia podmiotu uprawnionego, sprzedawca energii może wobec niego zastosować stawkę maksymalną, jednakże trudno przyjąć, iż operator z takiej możliwości skorzysta.

Jeżeli jednak przedsiębiorca złoży oświadczenia podmiotu uprawnionego po 30 listopada 2022 r. sprzedawca energii będzie stosował do tego przedsiębiorcy stawkę maksymalną począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało złożone oświadczenie. Jeżeli zatem przedsiębiorca złoży wniosek 15 grudnia, stawka maksymalna będzie stosowana wobec niego od stycznia 2023 r.

Jakie warunki muszą zostać spełnione do skorzystania z preferencyjnych warunków?

Dominika Czaplewska   |   11.25.2022

Autor :

Dominika Czaplewska

Dominika Czaplewska

Mogą Cię zainteresować

04.15.2024

Procedure for convening a shareholders' meeting in a limited liability company -...

Procedure for convening a shareholders’ meeting in a limited liability company – mode of convening

04.15.2024

Procedura zwoływania zgromadzenia wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzial...

Procedura zwoływania zgromadzenia wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością – tryb zwołania

04.04.2024

Tax on the purchase of multiple dwellings

Tax on the purchase of multiple dwellings
Wszystkie wpisy