Minimalny podatek dochodowy od osób prawnych. Polski Ład #8

W dzisiejszym wpisie prezentujemy szybką analizę nowych rozwiązań dot. opodatkowania osób prawnych. 

 Od 1 stycznia 2022 r. wprowadzony został tzw. minimalny podatek dochodowy uregulowany w art. 24ca ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Podmioty objęte obowiązkiem

Minimalnym podatkiem dochodowym od osób prawnych zostały objęte spółki będące podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych posiadające na terytorium Polski nieograniczony obowiązek podatkowy oraz podatkowe grupy kapitałowe, pod warunkiem, że:

 • poniosły stratę ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych albo
 • osiągnęły udział dochodów ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych,
  w przychodach innych niż z zysków kapitałowych w wysokości nie większej niż 1%.

Przepisy dotyczące minimalnego podatku dochodowego stosuje się również do przedsiębiorców zagranicznych prowadzących działalność poprzez położony na terytorium Polski zagraniczny zakład.

Dla obliczenia ww. straty lub udziału dochodu w przychodach nie uwzględnia się:

 1. zaliczonych w roku podatkowym do kosztów uzyskania przychodów, w tym poprzez odpisy amortyzacyjne, kosztów wynikających z nabycia, wytworzenia lub ulepszenia środków trwałych;
 2. przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów bezpośrednio lub pośrednio związanych z tymi przychodami odpowiednio osiągniętych albo poniesionych w związku z transakcją, jeżeli:
 3. cena lub sposób określenia ceny przedmiotu transakcji wynika z przepisów ustaw lub wydanych na ich podstawie aktów normatywnych oraz
 4. podatnik w roku podatkowym poniósł stratę ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych z transakcji, o której mowa w lit. a, albo osiągnął udział dochodów ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych w przychodach innych niż z zysków kapitałowych wynikający z takiej transakcji w wysokości nie większej niż 1%, przy czym obliczenia straty i udziału dochodów w przychodach dokonuje się odrębnie dla transakcji tego samego rodzaju.

 

Podmioty nieobjęte regulacjami dotyczącymi minimalnego podatku dochodowego

Przepisów nakładających minimalny podatek dochodowy nie stosuje się do następujących podmiotów:

 • podatników, którzy w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność, oraz
  w kolejno następujących po sobie dwóch latach podatkowych, następujących bezpośrednio po tym roku podatkowym;
 • podatników będących przedsiębiorstwami finansowymi;
 • jeżeli w roku podatkowym uzyskali przychody niższe o co najmniej 30% w stosunku do przychodów uzyskanych w roku podatkowym bezpośrednio poprzedzającym ten rok podatkowy;
 • których udziałowcami, akcjonariuszami albo wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne i jeżeli podatnik nie posiada udziałów (akcji) w kapitale innej spółki, tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym lub w instytucji wspólnego inwestowania, ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną oraz innych praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciel (fundator) lub beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym;
 • jeżeli w roku podatkowym większość uzyskanych przez nich przychodów innych niż
  z zysków kapitałowych zostało osiągniętych w związku z eksploatacją w transporcie międzynarodowym statków morskich lub statków powietrznych, wydobywaniem kopalin, których ceny zależą bezpośrednio lub pośrednio od notowań na światowych rynkach;
 • wchodzących w skład grupy co najmniej dwóch spółek, w której jedna spółka posiada przez cały rok podatkowy bezpośrednio 75% udział odpowiednio w kapitale zakładowym, kapitale akcyjnym lub udziale kapitałowym pozostałych spółek wchodzących w skład tej grupy, jeżeli rok podatkowy spółek obejmuje ten sam okres oraz obliczony za rok podatkowy udział łączonych dochodów spółek w ich łącznych przychodach jest większy niż 1%, przy czym przy ustalaniu tych warunków uwzględnia się jedynie spółki będące podatnikami posiadającymi nieograniczony obowiązek podatkowy.

Podstawa opodatkowania

Podstawę opodatkowania stanowi suma:

 • kwoty odpowiadającej 4% wartości przychodów ze źródła przychodów innych niż
  z zysków kapitałowych osiągniętych przez podatnika w roku podatkowym oraz
 • poniesionych na rzecz podmiotów powiązanych kosztów finansowania dłużnego
  w części w jakiej koszty te przewyższają kwotę obliczoną według wskazanego w ustawie wzoru oraz
 • wartości odroczonego podatku dochodowego wynikającej z ujawnienia w rozliczeniach podatkowych niepodlegającej dotychczas amortyzacji wartości niematerialnej i prawnej w zakresie, w jakim skutkuje ona zwiększeniem zysku brutto albo zmniejszeniem straty brutto, oraz
 • kosztów nabycia określonych w ustawie usług niematerialnych lub praw (m.in. usług doradczych, badania rynku, usług reklamowych, zarządzania i kontroli) poniesionych bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotów powiązanych lub podmiotów mających miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosujących szkodliwą konkurencję podatkową, w części, w jakiej koszty te łącznie w roku podatkowym przekraczają o 3 000 000 zł kwotę obliczoną według wzoru wskazanego w ustawie. Punktu tego nie stosuje się do kosztów usług refakturowanych, usług ubezpieczenia świadczonych przez określone podmioty oraz usług gwarancji i poręczeń udzielonych przez określone podmioty (art. 24ca ust. 9 ustawy o CIT).

Podstawa opodatkowania podlega pomniejszaniu o wartość odliczeń zmniejszających w roku podatkowym podstawę opodatkowania, z wyłączeniem pomniejszeń o ulgę na złe długi oraz wartość dochodów, które są uwzględniane w kalkulacji dochodu zwolnionego z podatku w związku z działalnością prowadzoną w specjalnej strefie ekonomicznej lub na podstawie decyzji o wsparciu nowych inwestycji.

Minimalny podatek dochodowy wynosi 10% podstawy opodatkowania

 

Zapłata podatku

Podatnicy zobowiązani do zapłaty minimalnego podatku dochodowego powinni wykazać w zeznaniu rocznym podstawę opodatkowania, pomniejszania i kwotę minimalnego podatku dochodowego. Podatnicy są również zobowiązani wpłacić na rachunek urzędu skarbowego należny minimalny podatek dochodowy w terminie do końca trzeciego miesiąca roku następnego. Kwotę minimalnego podatku dochodowego podlegającą wpłacie pomniejsza się o należny za ten sam rok podatkowy podatek CIT.

Kwotę zapłaconego za dany rok podatkowy minimalnego podatku dochodowego odlicza się od podatku obliczonego na zasadach ogólnych. Odliczenia dokonuje się w zeznaniu rocznym za kolejno następujące po sobie 3 lata podatkowe następujące bezpośrednio po roku, za który podatnik wpłacił minimalny podatek dochodowy.

01.31.2022

Mogą Cię zainteresować

02.22.2024

Zgromadzenie wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Zgromadzenie wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

01.25.2024

ZGŁASZANIE DO SĄDU REJESTROWEGO ZMIAN W SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ZGŁASZANIE DO SĄDU REJESTROWEGO ZMIAN W SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wszystkie wpisy