Obowiązek zgłoszenia liczebności zakładowej organizacji związkowej

Zakładowa organizacja związkowa to struktura, która działa w obrębie danego zakładu pracy i ma na celu reprezentowanie interesów pracowników. Jest ona niezależna w swojej działalności statutowej od pracodawców, administracji państwowej, samorządu terytorialnego oraz od innych organizacji. Reprezentuje pracowników w negocjacjach z pracodawcą w sprawie warunków pracy, płacy, zatrudnienia, bezpieczeństwa pracy i świadczeń socjalnych. Udziela również wsparcia członkom w razie konfliktów z pracodawcą, zapewnia informacje i porady dotyczące praw pracowniczych oraz prowadzi szkolenia dla swoich członków.

Organizacja musi zrzeszać co najmniej 10 członków, będących pracownikami u pracodawcy objętego działaniem tej organizacji lub innymi niż pracownicy osobami wykonującymi pracę zarobkową, świadczącymi pracę na rzecz pracodawcy objętego działaniem tej organizacji, przez co najmniej 6 miesięcy, aby posiadać uprawnienia zakładowej organizacji związkowej. Organizacja ta zobowiązana jest również, zgodnie z Ustawą o związkach zawodowych, do przedstawienia pracodawcy informacji o liczbie członków, co 6 miesięcy – według stanu na dzień 30 czerwca oraz 31 grudnia – w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po tym okresie.

Organizacja związkowa, która utworzona została w trakcie trwania ww. 6-miesięcznego okresu sprawozdawczego obowiązana jest do przedstawienia informacji, pracodawcy, o liczbie członków w terminie 2 miesięcy od dnia utworzenia organizacji związkowej. Informacja ta musi zawierać aktualny stan liczby członków na dzień jej złożenia. Dopełnienie tego zobowiązania przez organizację związkową nie wyłączą, opisanego wcześniej zobowiązania.

Konsekwencje niedopełnienia obowiązku informacyjnego.

W przypadku niedopełnienia opisanego wyżej obowiązku sprawozdawczego przez zakładową organizację związkową utraci ona swoje uprawnienia organizacji związkowej do czasu jego wykonania. Oznacza, to że gdy organizacja związkowa nie przedstawi informacji o liczbie członków, to od 11 stycznia lub odpowiednio od 11 lipca, pracodawca nie ma obowiązku współdziałania z tą organizacją, w kwestiach do których zobowiązuje go prawo, do momentu przedstawienia tych informacji.

Względem przestawionych informacji o liczbie członków zakładowej organizacji związkowej, pracodawca lub działająca u niego organizacja związkowa mogą zgłosić pisemne zastrzeżenie, kwestionujące liczebność danej zakładowej organizacji związkowej. Na złożenie takiego zastrzeżenia zarówno pracodawca jak i działająca u niego organizacja związkowa mają 30 dni od dnia przedstawienia przez kwestionowaną organizację informacji. Organizacja ta ma następnie 30 dni na wystąpienie do sądu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy z wnioskiem o ustalenie liczby członków na ostatni dzień danego półrocza. W przypadku niedochowania tego terminu, organizacji związkowej nie przysługują jej uprawnienia do czasu wykonania tego obowiązku. Sąd do którego zgłoszony został wniosek o ustalenie liczby członków zakładowej organizacji związkowej, wydaje w tej sprawie orzeczenie w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku.

W przypadku, gdy zakwestionowanie co do liczebności danej zakładowej organizacji związkowej okaże się bezpodstawne, ponowne zgłoszenie przez ten podmiot zastrzeżenia względem tej samej organizacji związkowej nie może nastąpić wcześniej niż po upływie roku od dnia uprawomocnienia się orzeczenia w sprawie ustalenia liczby członków tej organizacji.

Czy można podać błędną liczbę pracowników celem dłuższego korzystania z uprawnień zakładowej organizacji związkowej?

Sprawozdanie zawyżonej liczby członków organizacji związkowej w celu uzyskania uprawnień przysługujących organizacji związkowej nierozerwalnie wiąże się z ryzykiem otrzymania kary grzywny. Należy podkreślić, że zagrożenie karą grzywny dotyczy osób, które pełnią funkcje w ramach tej organizacji związkowej. Celem zagrożenia karą grzywny takiego działania jest skutecznie uniemożliwienie wprowadzania pracodawcy w błąd względem rzeczywistych uprawnień danej organizacji.

Autor: Marcin Jóźwiak

01.04.2024

Mogą Cię zainteresować

07.18.2024

Tajemnica przedsiębiorstwa

Tajemnica przedsiębiorstwa

07.11.2024

Commercial proxy

Commercial proxy
Wszystkie wpisy