Opodatkowanie CFC. Polski Ład #12

ZMIANY W ZAKRESIE OPODATKOWANIA

ZAGRANICZNEJ JEDNOSTKI KONTROLOWANEJ (CFC)

 

 

W świetle przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2022 r. zaostrzone zostały regulacje dotyczące zagranicznych jednostek kontrolowanych poprzez poszerzenie katalogu pozwalającego na identyfikacje podmiotu jako CFC.

Kwestie związane z podatkiem od dochodów CFC reguluje art. 24a ustawy o CIT oraz art. 30f ustawy o PIT.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zagranicznymi jednostkami są nieposiadające siedziby, zarządu ani rejestracji w Polsce:

 • osoby prawne,
 • spółki kapitałowe w organizacji,
 • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej inną niż spółka niemająca osobowości prawnej,
 • spółki niemające osobowości prawnej,
 • fundacje, trust lub inne podmioty albo jako stosunek prawny o charakterze powierniczym,
 • podatkowe grupy kapitałowe lub spółki z podatkowej grupy kapitałowej, która samodzielnie spełniałaby jeden z warunków określonych w ustawie dotyczący wysokości płaconego przez taką spółkę podatku, gdyby nie była częścią podatkowej grupy kapitałowej,
 • wydzielone organizacyjnie lub prawnie części zagranicznej spółki lub innego podmiotu mającego osobowość prawną albo niemającego osobowości prawnej,

w których polski podatnik samodzielnie lub wspólnie z podmiotami powiązanymi posiada, bezpośrednio lub pośrednio, udział w kapitale, prawo głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających lub prawo do uczestnictwa w zysku, w tym ich ekspektatywę, lub w których w przyszłości będzie uprawniony do nabycia takich praw, w tym jako założyciel (fundator) lub beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym, lub nad którymi podatnik sprawuje kontrolę faktyczną.

Do powyższego katalogu od 1 stycznia 2022 r. dodano ww. formy podmiotów zagranicznych, w których polski podatnik wraz z innymi podatnikami mającymi miejsce zamieszkania albo siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiada ww. prawa lub uprawnienia.

Nowe kategorie zagranicznych jednostek kontrolowanych

Wprowadzona nowelizacja ustaw do trzech kategorii zagranicznych jednostek podlegających zakwalifikowaniu jako zagraniczne jednostki kontrolowane dodaje dwie nowe, charakteryzujące się określoną w ustawie strukturą posiadanych aktywów lub relatywnie wysoką dochodowością w stosunku do wartości posiadanych aktywów.

 

 1. Zagraniczna jednostka kontrolowana o określonej strukturze aktywów

Pierwszy z warunków będzie polegać na tym, iż w jednostce takiej polski podatnik samodzielnie lub wspólnie z podmiotami powiązanymi lub innymi podatnikami mającymi miejsce zamieszkania albo siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiada bezpośrednio lub pośrednio ponad 50% udziałów w kapitale lub ponad 50% praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających, lub ponad 50% prawa do uczestnictwa w zysku lub sprawuje kontrolę faktyczną nad zagraniczną jednostką, a faktycznie zapłacony podatek przez tę jednostkę jest niższy o co najmniej 25% od podatku dochodowego od osób prawnych, jaki zapłaciłaby od uzyskanych dochodów, gdyby była polskim rezydentem podatkowym.

Dodatkowo przychody pasywne tej jednostki będą niższe niż 30% sumy wartości posiadanych:

 • udziałów (akcji) w innej spółce, ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną, tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym, instytucji wspólnego inwestowania lub innej osobie prawnej, należności będących następstwem posiadania tych udziałów (akcji), praw o podobnym charakterze do tych udziałów (akcji), ogółu praw i obowiązków lub tytułów uczestnictwa;
 • nieruchomości lub ruchomości będących własnością albo współwłasnością podatnika lub używanych przez niego na podstawie umowy leasingu;
 • wartości niematerialnych i prawnych;
 • należności z ww. przychodów pasywnych wobec podmiotów powiązanych.

Ponadto, wartość ww. aktywów jednostki stanowią co najmniej 50% wartości aktywów takiej jednostki (przy ustalaniu proporcji w wartości tych aktywów nie uwzględnia się udziałów (akcji) w innej spółce niemającej siedziby lub zarządu na terytorium Polski oraz nieposiadającej bezpośrednio lub pośrednio udziałów (akcji) w spółce mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Polski.

 

 1. Zagraniczna jednostka kontrolowana o określonej stopie zwrotu z posiadanych aktywów

Do tej kategorii zagranicznych jednostek kontrolowanych należą jednostki, które łącznie spełniają następujące warunki:

 • polski podatnik posiada w takiej jednostce samodzielnie lub wspólnie z podmiotami powiązanymi lub innymi podatnikami mającymi miejsce zamieszkania albo siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiada bezpośrednio lub pośrednio ponad 50% udziałów w kapitale lub ponad 50% praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających, lub ponad 50% prawa do uczestnictwa w zysku lub sprawuje kontrolę faktyczną nad zagraniczną jednostką;
 • dochód jednostki przekracza dochód obliczony zgodnie ze wzorem wskazanym w ustawie uwzględniającym wartość bilansową aktywów jednostki, roczne koszty zatrudnienia oraz zakumulowaną (zsumowaną) dotychczasową wartość odpisów amortyzacyjnych;
 • mniej niż 75% przychodów tej jednostki pochodzi z transakcji dokonywanych z podmiotami niepowiązanymi mającymi miejsce zamieszkania, siedzibę, zarząd, rejestrację lub położenie w tym samym państwie co ta jednostka;
 • faktycznie zapłacony podatek dochodowy przez tę jednostkę jest niższy o co najmniej 25% od podatku dochodowego od osób prawnych, jaki zapłaciłaby od uzyskanych dochodów, gdyby była polskim rezydentem podatkowym.

 

 

 

03.28.2022

Mogą Cię zainteresować

02.22.2024

Zgromadzenie wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Zgromadzenie wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

01.25.2024

ZGŁASZANIE DO SĄDU REJESTROWEGO ZMIAN W SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ZGŁASZANIE DO SĄDU REJESTROWEGO ZMIAN W SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wszystkie wpisy