Opodatkowanie spółek holdingowych. Polski Ład #9

OPODATKOWANIE SPÓŁEK HOLDINGOWYCH

 

Od 1 stycznia 2022 r. wprowadzono przepisy, w oparciu o które uregulowano opodatkowanie spółek holdingowych.

 

Definicje

Ustawodawca w art. 24m ustawy o CIT wprowadził szereg definicji. Najważniejszymi z nich są:

  1. spółka holdingowa – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółka akcyjną będącą podatnikiem o nieograniczonym obowiązku podatkowym spełniająca łącznie warunki określone w ustawie;
  2. spółka zależna – spółka spełniająca łącznie warunki określone w ustawie;
  3. krajowa spółka zależna – spółka zależna będąca spółką z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółką akcyjną, będącą podatnikiem o nieograniczonym obowiązku podatkowym;
  4. zagraniczna spółka zależna – spółka zależna spełniająca dodatkowe warunki określone w ustawie.

 

Zwolnienie przychodów z dywidend

Podstawowym rozwiązaniem wprowadzonym w ramach regulacji opodatkowania spółek holdingowych jest zwolnienie od podatku dochodowego przychodu z dywidend, które uzyskane zostały przez spółkę holdingową od spółki zależnej lub zagranicznej spółki zależnej, w części odpowiadającej 95% kwoty tych dywidend.

Jednakże zwolnienie to nie ma zastosowania do dywidend wypłacanych przez zagraniczną spółkę zależną:

  1. w przypadku, gdy spółka zależna spełnia warunki dotyczące zagranicznej jednostki kontrolowanej, o których mowa w art. 24a ust.3 pkt 3 lit. b i c, w roku podatkowym, w którym wypłacana jest dywidenda, lub w którymkolwiek z 5 lat podatkowych poprzedzających ten rok;
  2. w części, w jakiej wypłacana dywidenda w jakiejkolwiek formie podlega zaliczeniu od kosztów uzyskania przychodów, odliczeniu od dochodu, podstawy opodatkowania lub od podatku przez zagraniczną spółkę zależną.

Zwolnienie z CIT ma zastosowanie do dywidend wypłaconych po dniu 31 grudnia 2021 r.

 

Zwolnienie dochodu z odpłatnego zbycia udziałów

Z podatku dochodowego od osób prawnych zwolniono również osiągnięte przez spółkę holdingową dochody z tytułu odpłatnego zbycia udziałów (akcji) krajowej spółki zależnej lub zagranicznej spółki zależnej na rzecz podmiotu niepowiązanego. Zwolnienie przysługuje pod warunkiem złożenia przez spółkę holdingową właściwemu dla niej naczelnikowi urzędu skarbowego, co najmniej 5 dni przed dniem zbycia, oświadczenia o zamiarze skorzystania ze zwolnienie. Oświadczenie to powinno zawierać elementy wskazane w ustawie.

Zwolnienie nie ma zastosowania do zbycia udziałów (akcji) krajowej spółki zależnej lub zagranicznej spółki zależnej, jeśli co najmniej 50% wartości aktywów tych spółek, bezpośrednio lub pośrednio, stanowią nieruchomości położone na terytorium Polski lub prawa do takich nieruchomości.

 

Wyłączenie stosowania przepisów o zwolnieniu od podatków dochodów z dywidend

Przepisów dotyczących zwolnień z podatku dochodowego od osób prawnych przewidzianych dla spółek holdingowych nie stosuje się, jeśli skorzystanie ze zwolnienia było:

  1. sprzeczne w danych okolicznościach z przedmiotem lub celem tych przepisów;
  2. głównym lub jednym z głównych celów dokonania transakcji lub innej czynności albo wielu transakcji lub innych czynności, a sposób działania był sztuczny.

02.04.2022

Mogą Cię zainteresować

02.22.2024

Zgromadzenie wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Zgromadzenie wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

01.25.2024

ZGŁASZANIE DO SĄDU REJESTROWEGO ZMIAN W SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ZGŁASZANIE DO SĄDU REJESTROWEGO ZMIAN W SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wszystkie wpisy