Podatek u źródła. Polski Ład #10

ZMIANY W ZAKRESIE POBORU PODATKU U ŹRÓDŁA

 

 Ocena należytej staranności

Przy ocenie, czy płatnik dochował należytej staranności uwzględnia się charakter, skalę działalności prowadzonej przez płatnika oraz od 1 stycznia 2022 powiązania występujące pomiędzy płatnikiem a podatnikiem.

 Ponadto, od 1 stycznia 2022 r. miejsce siedziby podatnika dla celów podatkowych może zostać potwierdzone również kopią certyfikatu rezydencji, jeżeli informacje wynikające z przedłożonej kopii certyfikatu rezydencji nie budzą uzasadnionych wątpliwości co do ich zgodności ze stanem faktycznym.

Przeliczenie waluty obcej

 Wprowadzane zmiany dotyczą również sposobu przeliczenia waluty obcej na złote. Zgodnie z wprowadzonym ust. 2k w art. 26 ustawy o CIT  jeżeli wypłaty należności dokonano w walucie obcej, na potrzeby ustalenia, czy przekroczona została kwota, o której mowa w ust. 2e, wypłacone należności przelicza się na złote według kursu średniego waluty obcej ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wypłaty.

Pobór podatku u źródła przy przekroczeniu kwoty 2 000 000 zł wypłacanych należności na rzecz tego samego podatnika

W sytuacji, gdy łączna kwota należności z następujących tytułów: dywidendy, odsetki, z tytułu praw autorskich lub praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego, za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how), wypłacanych na rzecz tego samego podatnika będącego podmiotem powiązanym przekroczy w roku podatkowym płatnika łącznie kwotę 2 000 000 zł, płatnik obowiązany jest co do zasady pobrać podatek według stawki odpowiednio 19% oraz 20% kwoty wypłacanej należności od nadwyżki ponad 2 000 000 zł. W związku z powyższym pobranie podatku u źródła nastąpi bez możliwości niepobrania podatku na podstawie właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, a także bez uwzględniania zwolnień lub stawek wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Jednakże należy zauważyć, że mechanizm pay&refund został ograniczony jednie do należności wypłacanych na rzecz podmiotów z płatnikiem powiązanych. Ponadto, ustawodawca ograniczył również tytuły, w stosunku do których obowiązuje ww. mechanizm. Wyłączone spod obowiązku poboru podatku u źródła z pominięciem ulg i zwolnień wynikających z ustaw lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zostały należności wskazane w art. 21 ust. 1 pkt 2-4 ustawy o CIT, a więc m.in. należności za usługi doradcze, księgowa, badania rynku, prawne, reklamowe. Dodatkowo, obowiązek został wyłączony także w stosunku do dywidend i innych należności związanych z udziałem w zysku osób prawnych, wypłacanych przez polskiego płatnika na rzecz innego polskiego rezydenta podatkowego (art. 26 ust. 2eb ustawy o CIT).

Stosowanie przez płatnika obowiązku pobrania podatku u źródła według mechanizmu pay&refund wyłącza złożenie przez płatnika organowi podatkowemu oświadczenia, zgodnie z którym:

  • posiada on dokumenty wymagane przez przepisy prawa podatkowego dla zastosowania stawki podatku albo zwolnienia lub niepobrania podatku, wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz
  • po przeprowadzeniu weryfikacji, nie posiada wiedzy uzasadniającej przypuszczenie, że istnieją okoliczności wykluczające możliwość zastosowania stawki podatku albo zwolnienia lub niepobrania podatku, wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Ponadto, drugim wyjątkiem wyłączającym obowiązek poboru podatku u źródła zgodnie z mechanizmem pay&refund jest uzyskanie przez płatnika opinii o stosowaniu preferencji
(art. 26 ust. 2g ustawy o CIT).

Sposób uzyskania opinii o stosowaniu preferencji określony został w art. 26b ustawy o CIT. Od 1 stycznia 2022  organ podatkowy na wniosek złożony przez podatnika, płatnika lub podmiot dokonujący wypłaty należności za pośrednictwem podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych albo rachunki zbiorcze wydaje opinię o stosowaniu przez płatnika zwolnienia z poboru zryczałtowanego podatku dochodowego, od wypłacanych na rzecz podatnika należności, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 lub art. 22 ust. 1, lub stosowaniu stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobraniu podatku zgodnie z taką umową, jeżeli we wniosku zostało wykazane spełnienie określonych w ustawie warunków.

Powyższe oznacza, że istnieje możliwość wystąpienia o opinię zarówno w sytuacji, gdy preferencja podatkowa odnosząca się do wypłacanych należności wynika wprost z ustawy, ale również z odpowiedniej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, której stroną jest Polska.

 

02.10.2022

Mogą Cię zainteresować

02.22.2024

Zgromadzenie wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Zgromadzenie wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

01.25.2024

ZGŁASZANIE DO SĄDU REJESTROWEGO ZMIAN W SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ZGŁASZANIE DO SĄDU REJESTROWEGO ZMIAN W SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wszystkie wpisy