Podatek u źródła. Polski Ład #10

ZMIANY W ZAKRESIE POBORU PODATKU U ŹRÓDŁA

 

 Ocena należytej staranności

Przy ocenie, czy płatnik dochował należytej staranności uwzględnia się charakter, skalę działalności prowadzonej przez płatnika oraz od 1 stycznia 2022 powiązania występujące pomiędzy płatnikiem a podatnikiem.

 Ponadto, od 1 stycznia 2022 r. miejsce siedziby podatnika dla celów podatkowych może zostać potwierdzone również kopią certyfikatu rezydencji, jeżeli informacje wynikające z przedłożonej kopii certyfikatu rezydencji nie budzą uzasadnionych wątpliwości co do ich zgodności ze stanem faktycznym.

Przeliczenie waluty obcej

 Wprowadzane zmiany dotyczą również sposobu przeliczenia waluty obcej na złote. Zgodnie z wprowadzonym ust. 2k w art. 26 ustawy o CIT  jeżeli wypłaty należności dokonano w walucie obcej, na potrzeby ustalenia, czy przekroczona została kwota, o której mowa w ust. 2e, wypłacone należności przelicza się na złote według kursu średniego waluty obcej ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wypłaty.

Pobór podatku u źródła przy przekroczeniu kwoty 2 000 000 zł wypłacanych należności na rzecz tego samego podatnika

W sytuacji, gdy łączna kwota należności z następujących tytułów: dywidendy, odsetki, z tytułu praw autorskich lub praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego, za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how), wypłacanych na rzecz tego samego podatnika będącego podmiotem powiązanym przekroczy w roku podatkowym płatnika łącznie kwotę 2 000 000 zł, płatnik obowiązany jest co do zasady pobrać podatek według stawki odpowiednio 19% oraz 20% kwoty wypłacanej należności od nadwyżki ponad 2 000 000 zł. W związku z powyższym pobranie podatku u źródła nastąpi bez możliwości niepobrania podatku na podstawie właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, a także bez uwzględniania zwolnień lub stawek wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Jednakże należy zauważyć, że mechanizm pay&refund został ograniczony jednie do należności wypłacanych na rzecz podmiotów z płatnikiem powiązanych. Ponadto, ustawodawca ograniczył również tytuły, w stosunku do których obowiązuje ww. mechanizm. Wyłączone spod obowiązku poboru podatku u źródła z pominięciem ulg i zwolnień wynikających z ustaw lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zostały należności wskazane w art. 21 ust. 1 pkt 2-4 ustawy o CIT, a więc m.in. należności za usługi doradcze, księgowa, badania rynku, prawne, reklamowe. Dodatkowo, obowiązek został wyłączony także w stosunku do dywidend i innych należności związanych z udziałem w zysku osób prawnych, wypłacanych przez polskiego płatnika na rzecz innego polskiego rezydenta podatkowego (art. 26 ust. 2eb ustawy o CIT).

Stosowanie przez płatnika obowiązku pobrania podatku u źródła według mechanizmu pay&refund wyłącza złożenie przez płatnika organowi podatkowemu oświadczenia, zgodnie z którym:

  • posiada on dokumenty wymagane przez przepisy prawa podatkowego dla zastosowania stawki podatku albo zwolnienia lub niepobrania podatku, wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz
  • po przeprowadzeniu weryfikacji, nie posiada wiedzy uzasadniającej przypuszczenie, że istnieją okoliczności wykluczające możliwość zastosowania stawki podatku albo zwolnienia lub niepobrania podatku, wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Ponadto, drugim wyjątkiem wyłączającym obowiązek poboru podatku u źródła zgodnie z mechanizmem pay&refund jest uzyskanie przez płatnika opinii o stosowaniu preferencji
(art. 26 ust. 2g ustawy o CIT).

Sposób uzyskania opinii o stosowaniu preferencji określony został w art. 26b ustawy o CIT. Od 1 stycznia 2022  organ podatkowy na wniosek złożony przez podatnika, płatnika lub podmiot dokonujący wypłaty należności za pośrednictwem podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych albo rachunki zbiorcze wydaje opinię o stosowaniu przez płatnika zwolnienia z poboru zryczałtowanego podatku dochodowego, od wypłacanych na rzecz podatnika należności, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 lub art. 22 ust. 1, lub stosowaniu stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobraniu podatku zgodnie z taką umową, jeżeli we wniosku zostało wykazane spełnienie określonych w ustawie warunków.

Powyższe oznacza, że istnieje możliwość wystąpienia o opinię zarówno w sytuacji, gdy preferencja podatkowa odnosząca się do wypłacanych należności wynika wprost z ustawy, ale również z odpowiedniej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, której stroną jest Polska.

 

02.10.2022

Mogą Cię zainteresować

04.29.2022

Majówka 2022. Długi weekend majowy, ale czy rzeczywiście taki długi?

Majówka 2022. Długi weekend majowy, ale czy rzeczywiście taki długi?

04.27.2022

Grupy Vat. Polski Ład #13

Grupy Vat. Polski Ład #13
Wszystkie wpisy