Polski Ład – zmiany, zmiany, zmiany….

Od wejścia w życie szeregu zmian podatkowych (i nie tylko) zwanych zbiorczo Polskim Ładem ledwo minął kwartał, a ustawodawca już – w znacznej mierze pod naciskiem czynników społecznych – zdecydował się na kolejną mini-rewolucję, która de facto pod znakiem zapytania stawia sens całego przedsięwzięcia. Mówiąc krócej, ustawodawca zorientował się, że w wielu sferach wylano przysłowiowe dziecko z kąpielą i czas z tej drogi zawrócić zanim będzie za późno.

Zapraszamy do lektury krótkiego tekstu nt. zmian zaproponowanych przez rząd w marcu i kwietniu 2022. Część z nich ma charakter ex post, co rzuca ciekawe światło na starą zasadę niedziałania prawa wstecz.

Projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji zakłada przede wszystkim kolejne zmiany w systemie podatkowym.

1) Obniżenie stawki podatku dochodowego od osób fizycznych w pierwszym progu podatkowym

Projekt zakłada obniżenie stawki PIT z 17% do 12% w progu podatkowym do 120 tys. zł. Rozwiązanie to dotyczyć będzie podatników rozliczających się na zasadach ogólnych (skalą podatkową).

2) Preferencje związane ze składką zdrowotną

Projekt zakłada umożliwienie przedsiębiorcom rozliczającym się na podstawie podatku liniowego, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i karty podatkowej pomniejszenia podstawy opodatkowania o zapłacone składki zdrowotne do określonego limitu:

  • w przypadku podatku liniowego – w łącznej wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 8 700 zł (pomniejszenie dochodu);
  • w przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – 50% składek na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconych w roku podatkowym, jeżeli nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie (pomniejszenie przychodu);
  • w przypadku karty podatkowej – obniżenie o kwotę stanowiącą 19% składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconej w roku podatkowym (pomniejszenie podatku).

3) Likwidacja ulgi dla klasy średniej

Nowelizacja zakłada również likwidację ulgi dla klasy średniej, którą wprowadził Polski Ład. Osoby, dla których rozliczenie z ulgą dla klasy średniej okaże się korzystniejsze niż rozliczenie według starego mechanizmu, uprawnione będą do rozliczenia podatku za 2022 r. z uwzględnieniem tejże ulgi.

4) Zmiany w opłacaniu zaliczek na podatek

Podatnicy posiadający kilka różnych źródeł dochodu równocześnie będą mogli upoważnić nawet 3 płatników do stosowania odliczenia w wysokości 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, wskazując jednocześnie kwotę odliczenia tj. odpowiadającą 1/12, 1/24 lub 1/36 kwoty zmniejszającej podatek. Zatem w przypadku 1 umowy kwota zmniejszająca podatek wyniesie 300 zł, przy dwóch – po 150 zł, a przy trzech – po 100 zł.

5) Możliwość wyboru formy opodatkowania

Ministerstwo finansów przewidziało również możliwość wyboru rozliczenia na skali podatkowej przez tych przedsiębiorców, którzy na początku roku wybrali podatek liniowy lub ryczałt. Przedsiębiorcy na podatku liniowym będą mogli się na to zdecydować ex post, czyli po zakończeniu roku podatkowego. Natomiast ryczałtowcy po zakończeniu roku lub w trakcie roku podatkowego, do 22 sierpnia 2022 r. W tym drugim przypadku będą płacić PIT na zasadach ogólnych za pół roku podatkowego.

 

04.21.2022

Mogą Cię zainteresować

04.15.2024

Procedura zwoływania zgromadzenia wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzial...

Procedura zwoływania zgromadzenia wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością – tryb zwołania

04.04.2024

Tax on the purchase of multiple dwellings

Tax on the purchase of multiple dwellings
Wszystkie wpisy