Pracodawco – czy pamiętasz, żeby do 30 września wpłacić środki na ZFŚS?

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, znany również pod nazwą Funduszu socjalnego, który regulowany jest Ustawą z dnia 04 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, to nic innego jak środki finansowe zgromadzone na odpowiednim rachunku bankowym przez Pracodawcę. Cel na jaki owe środki są przeznaczane są związane ze wsparciem socjalnym Pracowników zatrudnionych u danego przedsiębiorcy.

Posiadanie Zakładowego Funduszu świadczeń Socjalnych jest obowiązkowe w jednostkach budżetowych i samorządowych niezależnie od ilości posiadanych pracowników oraz w każdej innej jednostce, w której poziom zatrudnienia wynosi powyżej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Skąd natomiast pochodzą owe środki na taki Fundusz? Środki finansowe przeznaczane na ZFŚS pochodzą z odpisów o ściśle określonej wysokości,

Sposób wykorzystania środków zgromadzonych na rachunku Funduszu Socjalnego należy do decyzji Pracodawcy, który nimi dysponuje, Ustawa o ZFŚS wskazuje możliwe sposoby zagospodarowania ww. środków, jednakże nie wszystkie – co do zasady środki te powinny zostać wykorzystane na pomoc lub wsparcie socjalne wszystkich pracowników lub takich, którzy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej. Przykładem prawidłowego wykorzystania środków z Funduszu socjalnego jest świadczenie urlopowe (tzw. wczasy pod gruszą), paczki świąteczne czy też dofinansowanie do świadczeń o charakterze sportowym i kulturalnym.

Korzystać ze świadczeń przyznawanych w ramach ZFŚS mogą pracownicy, w tym przebywający na urlopie wychowawczym oraz członkowie ich rodzin, emeryci i renciści, którzy są byłymi pracownikami danego Pracodawcy, chałupnicy, inne osoby, którym takie prawo zostało przyznane, a także pracownicy młodociani. Natomiast co do sposobu wnioskowania – ten powinien określać ustalony u danego Pracodawcy regulamin wewnętrzy, co do zasady konieczne jest złożenie wniosku i dostarczenie odpowiednich dokumentów do odpowiedzialnej za to komórki w zakładzie pracy.

Pracodawcy, którzy zobowiązani są do utworzenia Funduszu socjalnego w 2022 r. muszą wpłacić w II ratach (tzw. odpisach) środki na ww. fundusz. Pierwszy odpis należało wpłacić do końca maja, drugi natomiast – do końca września (należy przekazać odpisy podstawowe oraz zwiększające). Wysokości odpisów, które należy przekazać określane są w ramach ustawy budżetowej.

Co istotne, w przyjętym projekcie ustawy budżetowej na 2023 r. przyjęto, iż podstawą naliczania odpisów na Fundusz socjalny w 2023 r. będzie wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2019 r. tj. (4434,58 zł) – oznacza to, iż w przyszłym roku dojdzie do zamrożenia wysokości odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2023 r., gdyż jest to taka sama kwota jak ta, która została przewidziana na 2022 r.

Aleksandra Flaum   |   09.21.2022

Autor :

Aleksandra Flaum

Aleksandra Flaum

Mogą Cię zainteresować

01.03.2023

폴란드 개발기금의 PPK 계약 체결에 관한 재촉장 - 무슨 의미일까?

폴란드 개발기금의 PPK 계약 체결에 관한 재촉장 – 무슨 의미일까?

12.14.2022

The Polish Development Fund calls for the conclusion of the PPK agreement - But ...

The Polish Development Fund calls for the conclusion of the PPK agreement – But what is it about?

12.14.2022

Polski Fundusz Rozwoju wzywa do zawarcia umowy PPK – Ale o co chodzi?

Polski Fundusz Rozwoju wzywa do zawarcia umowy PPK – Ale o co chodzi?
Wszystkie wpisy