Sprawozdanie finansowe w pigułce!

Sprawozdanie finansowe to uporządkowany dokument zawierający podstawowe informacje finansowe o rocznej działalności przedsiębiorstwa. Obecnie obowiązek sporządzania i terminowego składania sprawozdań finansowych dotyczy podmiotów zobowiązanych do prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz tych które dobrowolnie zdecydowały się na taką formę. Będąc podmiotem wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego jesteś co do zasady zobowiązany do złożenia sprawozdania finansowego tego podmiotu.

 

Dla kogo złożenie sprawozdania finansowego nie jest konieczne?

Zwolnieni ze złożenia sprawozdania finansowego są wspólnicy spółek jawnych oraz partnerskich pod następującymi warunkami:

– spółka aktualnie nie prowadzi ksiąg rachunkowych;

– przychody netto takiej spółki nie mogą przekraczać równowartości 2 mln euro

W takim przypadku jest 6 miesięcy od dnia zakończenia roku obrotowego na złożenie drogą elektroniczną w Repozytorium Dokumentów  Finansowych oświadczenia o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego. Takie oświadczenie należy podpisać podpisem kwalifikowanym lub Profilem Zaufanym.

 

Kto w spółce jest odpowiedzialny za złożenie sprawozdania finansowego?

Osobami odpowiedzialnymi za składanie sprawozdań finansowych jest kierownictwo spółek. W przypadku spółek jawnych, cywilnych oraz partnerskich takimi osobami będą wspólnicy, którzy prowadzą sprawy spółki. W spółkach kapitałowych, czyli: spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, spółce akcyjnej oraz prostej spółce akcyjnej o złożeniu w terminie sprawozdania finansowego muszą pamiętać członkowie zarządu. Dla spółki komandytowej oraz komandytowo – akcyjnej odpowiedzialność złożenia sprawozdania ciąży na komplementariuszach prowadzących sprawy spółki. W postępowaniu upadłościowym jest to zarządca, likwidator lub syndyk. Dla innych jednostek, które stosują przepisy ustawy o rachunkowości będą to członkowie organów zarządzających.

 

Jaki jest termin na złożenie sprawozdania i co trzeba zrobić?

Będąc zobowiązanym do złożenia sprawozdania masz 3 miesiące od dnia bilansowego na sporządzenie sprawozdania finansowego. Bardzo często w wielu spółkach rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym. W takim wypadku ostatni dzień terminu na sporządzenie sprawozdania wypada na 31 marca.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami sprawozdanie finansowe musi zostać podpisane i zatwierdzone przez odpowiednie organy w spółce. Po sporządzeniu sprawozdania zostaje ono podpisane podpisem elektronicznym (podpisem kwalifikowanym lub Profilem Zaufanym) przez członków zarządu (minimum jednego) oraz osobę odpowiedzialną za prowadzenie ksiąg rachunkowych. Następnie po minimum 15 dniach od przedstawienia go wspólnikom spółki  w celu zapoznania się z nim jest ono zatwierdzane na zwyczajnym zgromadzeniu wspólników.

Sprawozdanie finansowe powinno zostać zatwierdzone maksymalnie w ciągu
6 miesięcy od dnia bilansowego. Zakładając, że rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym termin upływa 30 czerwca. Roczne sprawozdanie finansowe powinno zostać złożone w rejestrze sądowym w terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania. Sprawozdania, które nie zostały terminowo zatwierdzone powinny zostać złożone pomimo ich niezatwierdzenia.

 

Podpisanie sprawozdania lub odmowa złożenia podpisu

Obowiązanym do podpisania sprawozdania finansowego w formie elektronicznej jest kierownik jednostki, a w przypadku organu wieloosobowego – wszyscy członkowie tego organu.  Ustawodawca wprowadził dla organów kolegialnych możliwość podpisania sprawozdania finansowego przez co najmniej jedną osoba wchodząca w skład tego organu, z zastrzeżeniem złożenia przez pozostałe osoby wchodzące w skład tego organu oświadczeń, że sprawozdanie finansowe spełnia wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowości. Dodatkową osobą obowiązaną do złożenia podpisu jest osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych (np. główny księgowy). Zarówno kierownik jednostki, każdy z członków organu kolegialnego zarządzającego jednostką, jak i osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, mogą odmówić podpisania sprawozdania, co należy odpowiednio udokumentować.

 

Co grozi za niezłożenie sprawozdania finansowego?

Kierownikom jednostek za niezłożenie sprawozdania może grozić nałożenie grzywny od 10 do 720 stawek dziennych. Warto pamiętać, że stawka dzienna wynosi od 120 zł do 48.000 zł, więc nałożenie takiej grzywny może być dotkliwe dla naszych kieszeni. Dla kierowników jednostek niestety nie jest przewidziana tylko grzywna, ale może być to również kara ograniczenia wolności od jednego miesiąca do 2 lat.  Innymi konsekwencjami za niezłożenie sprawozdania mogą być postępowanie przymuszające, rozwiązanie spółki i wykreślenie z KRS, ustanowienie kuratora.

Przemysław Siwik   |   05.13.2024

Autor :

Przemysław Siwik

Przemysław Siwik

Mogą Cię zainteresować

06.20.2024

Introduction to the Law on the Protection of Whistleblowers - basic information ...

Introduction to the Law on the Protection of Whistleblowers – basic information about the new regulation

06.20.2024

Sygnalizowanie czy donoszenie czyli podstawowe informacje o nowej ustawie o ochr...

Sygnalizowanie czy donoszenie czyli podstawowe informacje o nowej ustawie o ochronie sygnalistów

06.14.2024

Rodzaje nawiązania i rozwiązania stosunku pracy.

Rodzaje nawiązania i rozwiązania stosunku pracy.
Wszystkie wpisy