Ulga na powrót. Polski Ład #2

Dziś czeka na Państwa krótka analiza możliwości skorzystania z tzw. ulgi na powrót.

Polski Ład wprowadza pakiet ulg podatkowych, z których podatnicy będą mogli skorzystać po
spełnieniu szeregu określonych warunków. Są to między innymi ulga na powrót czy ryczałt od
przychodów zagranicznych.

ULGA NA POWRÓT

Po spełnieniu określonych warunków przychody podatnika, który przeniósł na terytorium
Polski swoje miejsce zamieszkania, osiągnięte:

a. ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku
pracy;
b. z umów zlecenia;
c. z działalności gospodarczej, do których zastosowanie znajdują zasady ogólne opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, stawka liniowa, IP-BOX albo zryczałtowany podatek od przychodów ewidencjonowanych zwolnione są z podatku dochodowego od osób fizycznych do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 85 528 zł w czterech kolejno po sobie następujących latach podatkowych. Cztery kolejno następujące po sobie lata liczone są od początku roku, w którym podatnik przeniósł miejsce zamieszkania albo od roku następującym po roku zmiany miejsca zamieszkania.

WARUNKI

Zwolnienie przysługuje pod następującymi warunkami:

a. w związku z przeniesieniem miejsca zamieszkania podatnik podlegać będzie na terytorium Polski nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu;

b. podatnik nie posiadał miejsca zamieszkania na terenie Polski w okresie trzech lat kalendarzowych poprzedzających rok zmiany miejsca zamieszkania oraz w okresie obejmującym okres od początku roku zmiany miejsca zamieszkania do dnia poprzedzającego dzień, w którym dokonał zmiany miejsca zamieszkania na terytorium Polski;

c. podatnik jest obywatelem polskim, posiada Kartę Polaka lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego UE lub państwa należącego do EOG albo Konfederacji Szwajcarskiej lub miał miejsce zamieszkania nieprzerywanie przez co najmniej okres wskazany w lit. b w państwie członkowskim UE lub państwie należącym do EOG, Konfederacji Szwajcarskiej, Australii, Republice Chile, Izraelu, Japonii, Kanadzie, Meksykańskich Stanach Zjednoczonych, Nowej Zelandii, Republice Korei, Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej lub USA lub na terytorium Polski przez co najmniej 5 lat kalendarzowych poprzedzających okres, o którym mowa w lit. b;

d. podatnik posiada certyfikat rezydencji lub inny dowód, który pozwala na
udokumentowanie miejsca zamieszkania dla celów podatkowych w okresie
niezbędnym do ustalenia prawa do zwolnienia;

e. podatnik nie korzystał w całości lub w części z omawianego zwolnienia – dotyczy
podatników, którzy ponownie przeniosą miejsca zamieszkania na terytorium Polski.
Powyższe warunki muszą zostać spełnione łącznie.

Przy obliczaniu kwoty przychodów, które podlegają zwolnieniu nie uwzględnia się przychodów podlegających opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnionych od podatku dochodowego oraz przychodów, od których zaniechano poboru podatku.
Suma przychodów zwolnionych od podatku na podstawie ulgi dla młodych, ulgi na powrót,
ulgi w związku z wychowywaniem 4 i kolejnych dzieci oraz ulgi po ukończeniu 60 r. ż. w przypadku kobiety oraz 65 r.ż. w przypadku mężczyzny nie może w roku podatkowym łącznie przekroczyć kwoty 85 528 zł.

12.22.2021

Mogą Cię zainteresować

05.13.2024

Sprawozdanie finansowe w pigułce!

Sprawozdanie finansowe w pigułce!

04.26.2024

Arbitration clause in contracts.

Arbitration clause in contracts.
Wszystkie wpisy