Zmiana zasad podpisywania sprawozdań finansowych

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2021.2106 z dnia 2021.11.23), wprowadzono zmiany w zakresie podpisywania sprawozdań finansowych przez członków zarządu spółek kapitałowych (tj. art. 52 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości)

Ustawodawca w Ustawie wprowadził uproszczony tryb podpisywania sprawozdań finansowych, w którym nie będzie wymagane podpisanie sprawozdania finansowego przez wszystkich członków zarządu.

Tryb ten może być stosowany od dnia 1 stycznia 2022 r.. Wprowadza on możliwość podpisywania sprawozdania finansowego przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, i kierownika jednostki (członka zarządu), a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy (kilku członków zarządu) – wszyscy członkowie tego organu albo co najmniej jedna osoba wchodząca w skład tego organu.

W przypadku, gdy jednostką kieruje organ wieloosobowy, sprawozdanie finansowe może podpisać co najmniej jedna osoba wchodząca w skład zarządu, natomiast:

  1. ustawa wymaga, aby pozostali członkowie organu złożyli oświadczenie, że sprawozdanie finansowe spełnia wymagania przewidziane w ustawie, lub odmowę złożenia takiego oświadczenia wraz z podaniem uzasadnienia takiej odmowy. Odmowa złożenia ww. oświadczenia równoznaczna jest z odmową podpisu sprawozdania finansowego.
  2. oświadczenie o którym mowa w pkt 1, lub jego odmowa musi zostać dołączone do sprawozdania finansowego, które podlega złożeniu w KRS;
  3. treść odmowy podpisu sprawozdania, lub oświadczenia o którym mowa w pkt 1 lub jego odmowy musi zawierać oznaczenie sprawozdania finansowego, którego te oświadczenia dotyczą, w szczególności przez podanie daty i godziny podpisania sprawozdania finansowego przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych;
  4. odmowę podpisu, oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 lub jego odmowę sporządza się w postaci elektronicznej oraz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Istnieje możliwość sporządzenia ww. oświadczeń w postaci papierowej wraz z własnoręcznym podpisem, przy czym jedna z osób wchodzących w skład organu, podpisująca sprawozdanie finansowe, zapewnia sporządzenie elektronicznych kopii tych dokumentów.

03.22.2022

Mogą Cię zainteresować

04.29.2022

Majówka 2022. Długi weekend majowy, ale czy rzeczywiście taki długi?

Majówka 2022. Długi weekend majowy, ale czy rzeczywiście taki długi?

04.27.2022

Grupy Vat. Polski Ład #13

Grupy Vat. Polski Ład #13
Wszystkie wpisy