Zmiana zasad podpisywania sprawozdań finansowych

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2021.2106 z dnia 2021.11.23), wprowadzono zmiany w zakresie podpisywania sprawozdań finansowych przez członków zarządu spółek kapitałowych (tj. art. 52 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości)

Ustawodawca w Ustawie wprowadził uproszczony tryb podpisywania sprawozdań finansowych, w którym nie będzie wymagane podpisanie sprawozdania finansowego przez wszystkich członków zarządu.

Tryb ten może być stosowany od dnia 1 stycznia 2022 r.. Wprowadza on możliwość podpisywania sprawozdania finansowego przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, i kierownika jednostki (członka zarządu), a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy (kilku członków zarządu) – wszyscy członkowie tego organu albo co najmniej jedna osoba wchodząca w skład tego organu.

W przypadku, gdy jednostką kieruje organ wieloosobowy, sprawozdanie finansowe może podpisać co najmniej jedna osoba wchodząca w skład zarządu, natomiast:

  1. ustawa wymaga, aby pozostali członkowie organu złożyli oświadczenie, że sprawozdanie finansowe spełnia wymagania przewidziane w ustawie, lub odmowę złożenia takiego oświadczenia wraz z podaniem uzasadnienia takiej odmowy. Odmowa złożenia ww. oświadczenia równoznaczna jest z odmową podpisu sprawozdania finansowego.
  2. oświadczenie o którym mowa w pkt 1, lub jego odmowa musi zostać dołączone do sprawozdania finansowego, które podlega złożeniu w KRS;
  3. treść odmowy podpisu sprawozdania, lub oświadczenia o którym mowa w pkt 1 lub jego odmowy musi zawierać oznaczenie sprawozdania finansowego, którego te oświadczenia dotyczą, w szczególności przez podanie daty i godziny podpisania sprawozdania finansowego przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych;
  4. odmowę podpisu, oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 lub jego odmowę sporządza się w postaci elektronicznej oraz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Istnieje możliwość sporządzenia ww. oświadczeń w postaci papierowej wraz z własnoręcznym podpisem, przy czym jedna z osób wchodzących w skład organu, podpisująca sprawozdanie finansowe, zapewnia sporządzenie elektronicznych kopii tych dokumentów.

03.22.2022

Mogą Cię zainteresować

02.22.2024

Zgromadzenie wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Zgromadzenie wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

01.25.2024

ZGŁASZANIE DO SĄDU REJESTROWEGO ZMIAN W SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ZGŁASZANIE DO SĄDU REJESTROWEGO ZMIAN W SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wszystkie wpisy