Amortyzacja budynków, lokali. Najem, dzierżawa. Polski Ład #6.

Dziś zapraszamy Państwa do zapoznania się ze zmianami w zakresie amortyzacji budynków i lokali mieszkalnych oraz zasad opodatkowania przychodów z najmu lub dzierżawy. 

 

I. AMORTYZACJA BUDYNKÓW I LOKALI MIESZKALNYCH

Polski Ład wprowadza brak możliwości amortyzacji budynków mieszkalnych, lokali mieszkalnych, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, które służą prowadzonej działalności gospodarczej lub są wydzierżawiane albo wynajmowane na podstawie umowy. Regulacja ta została przewidziana odpowiednio w art. 22c pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 16c pkt 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Jednakże, zgodnie z przepisami przejściowymi podatnicy mogą nadal dokonywać amortyzacji, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2022 r., jeśli ww. środki trwałe i wartości niematerialne i prawne zostały nabyte lub wytworzone przed 1 stycznia 2022r.

 II. ZASADY OPODATKOWANIA PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH Z NAJMU LUB DZIERŻAWY

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami dochody osiągane z tytułu najmu prywatnego są opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Tym samym wynajmujący nie mają możliwości wyboru formy rozliczania najmu prywatnego. Jedyną formą opodatkowania będzie od 2023 r. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Zgodnie z przepisami przejściowymi podatnicy osiągający w 2022 r. przychody z tytułu najmu prywatnego mogą stosować zasady opodatkowania obowiązujące na dzień 31 grudnia 2021r. W związku z powyższym, nowe zasady obowiązywać będą od 2023 r.

01.14.2022

Mogą Cię zainteresować

08.17.2022

Już nie 30 zł, a 38 zł na dobę

Już nie 30 zł, a 38 zł na dobę

07.20.2022

Polish Deal 2.0. Main changes.

Polish Deal 2.0. Main changes.
Wszystkie wpisy