Nowe ulgi podatkowe. Polski Ład #3

NOWE ULGI PODATKOWE

Polski Ład wprowadza pakiet ulg podatkowych, z którego korzystać będą mogli przedsiębiorcy prowadzący działalność innowacyjną.

ULGA NA ROBOTYZACJĘ

Ulga pozwala na odliczenie od podstawy obliczenia podatku kwotę stanowiącą 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych w roku podatkowym na robotyzację. Kwota odliczenia nie może jednak przekraczać kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym z działalności gospodarczej.

Kosztami uzyskania przychodu poniesionymi na robotyzację będą:

1. koszty nabycia fabrycznie nowych m.in. robotów przemysłowych, maszyn i urządzeń peryferyjnych do robotów przemysłowych funkcjonalnie z nimi związanych, maszyn, urządzeń lub systemów służących do zdalnego zarządzania, diagnozowania, monitorowania lub serwisowania robotów przemysłowych;

2. kosztów nabycia wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do poprawnego uruchomienia i przyjęcia do używania robotów przemysłowych;

3. koszty nabycia usług szkoleniowych dotyczących robotów przemysłowych;

W ustawie zdefiniowano pojęcie robota przemysłowego wraz z określonymi warunkami, które
powinny zostać spełnione.
Odliczenie ma zastosowanie do kosztów uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację w latach 2022-2026. Podatnik korzystający z odliczenia ma obowiązek złożyć w terminie złożenia zeznania podatkowego, w którym dokonuje odliczenia, informację zawierającą wykaz
poniesionych kosztów podlegających odliczeniu.

ULGA NA PROTOTYP

Podatnik uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych uprawniony jest do odliczenia od podstawy opodatkowania kwotę stanowiącą 30% sumy kosztów produkcji próbnej nowego produktu i wprowadzenia na rynek nowego produktu. Wysokość odliczenia nie może w roku podatkowym przekroczyć 10% dochodu osiągniętego z innych źródeł przychodów niż z zysków kapitałowych.
Kosztami produkcji próbnej nowego produktu będą:

• cena nabycia lub koszt wytworzenia fabrycznie nowych środków trwałych niezbędnych
do uruchomienia produkcji próbnej nowego produktu, zaliczonych do grupy 3-6 i 8 Klasyfikacji;
• wydatki na ulepszenie poniesione w celu dostosowania środka trwałego, zaliczonego
do grupy 3-6 i 8 Klasyfikacji, do uruchomienia produkcji próbnej nowego produktu;
• koszty nabycia materiałów i surowców nabytych wyłącznie w celu produkcji próbnej
nowego produktu.

Kosztami wprowadzenia na rynek nowego produktu będą koszty:
• badań, ekspertyz, przygotowania dokumentacji niezbędnej do uzyskania certyfikatu, homologacji, znaku CE, znaku bezpieczeństwa, uzyskania lub utrzymania zezwolenia na obrót lub innych obowiązkowych dokumentów lub oznakowani związanych z dopuszczeniem do obrotu lub użytkowania oraz koszty opłat pobieranych w celu ich uzyskania, odnowienia lub przedłużenia;
• badania cyklu życia produktu;
• systemu weryfikacji technologii środowiskowych.

Odliczenie przysługuje, jeżeli koszty produkcji próbnej nowego produktu lub wprowadzenia na
rynek nowego produktu:
1. zostały faktycznie poniesione w roku podatkowym, za które dokonywane jest
odliczenie;
2. nie zostały podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie lub nie zostały odliczone od
podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty.
W przypadku, gdy podatnik poniósł za rok podatkowy stratę albo wielkość dochodu niższa jest od kwoty przysługujących mu odliczeń, odliczenia – odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części – dokonuje się w zeznaniach za kolejno następujące po sobie sześć lat podatkowych, które następują bezpośrednio po roku skorzystania z odliczenia.

ULGA PROWZROSTOWA

Ulga pozwala podatnikowi uzyskującemu przychody inne niż z zysków kapitałowych na odliczenie od podstawy opodatkowania kosztów uzyskania przychodów poniesionych w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów do wysokości dochodu uzyskanego w roku podatkowym z przychodów innych niż przychody zysków kapitałowych, nie więcej niż 1 000 000 zł w roku podatkowym.
Produktem będą rzeczy wytworzone przez podatnika.

Podatnik będzie uprawniony do skorzystania z odliczenia pod warunkiem, że po skorzystaniu z ulgi wykaże wzrost przychodów ze sprzedaży produktów w okresie 2 następujących po sobie latach podatkowych.

Kosztami uzyskania przychodów poniesionymi w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży
produktów będą m.in. koszty:
• uczestnictwa w targach poniesione na organizację miejsca wystawowego, zakup
biletów lotniczych dla pracowników, zakwaterowanie i wyżywienie pracowników;
• działań promocyjno-informacyjnych;
• dostosowania opakowań produktów do wymagań kontrahentów;
• przygotowania dokumentacji umożliwiającej sprzedaż produktów.

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy poniesienia kosztów w celu zwiększenia przychodów. W sytuacji, gdy podatnik ponosi za określony rok podatkowy stratę albo wielkość dochodu jest niższa od kwoty odliczenia, odliczenia dokonuje się za kolejno następujące po sobie sześć lat  podatkowych, które następują po roku skorzystania z odliczenia. Koszty te podlegają odliczeniu jeśli nie zostały zwrócone lub nie zostały odliczone od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.

ZMIANY W ZAKRESIE ULGI B+R ORAZ IP-BOX

Ustawodawca wprowadza możliwość stosowania zarówno ulgi B+R jaki i IP-BOX jednocześnie, po spełnieniu określonych warunków.
Dodatkowo, ustawa rozszerza dla podatników posiadających status centrum badawczorozwojowych możliwość odliczenia kosztów kwalifikowanych do 200% poniesionych wydatków (w przypadku dużych przedsiębiorców z wyjątkiem kosztów związanych z ochroną patentową). Ponadto, podatnicy będą uprawnieni do odliczenia kosztów kwalifikowanych do 200% związanych z wynagrodzeniami pracowników zatrudnionych do działalności badawczorozwojowej.

ULGA NA INNOWACYJNYCH PRACOWNIKÓW

Ulga pozwala podatnikowi będącemu jednocześnie płatnikiem PIT, uzyskującemu przychody inne niż z zysków kapitałowych, ponoszącego stratę albo osiągającego dochód niższy od kwoty odliczenia na podstawie ulgi badawczo-rozwojowej, ma prawo pomniejszyć kwotę zaliczek na podatek dochodowy oraz zryczałtowanego podatku dochodowego, o iloczyn kwoty nieodliczonej kosztów kwalifikowanych i stawki podatku.
Odliczenie będzie mogło zostać dokonane od zaliczek i zryczałtowanego podatku dochodowego, które zostaną pobrane od osób fizycznych z tytułu m.in.. stosunku pracy, stosunku służbowego, wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia, praw autorskich.
Warunkiem zastosowania ulgi jest to, że czas pracy przeznaczony na realizacje działalności B+R pozostający w ogólnym czasie pracy w określonym miesiącu osób bezpośrednio zaangażowanych w działalność powinien wynosić co najmniej 50% (lub przy wykonywaniu usługi w zakresie działalności B+R na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło).

ODLICZENIE WYDATKÓW NA NABYCIE UDZIAŁÓW (AKCJI) W SPÓŁCE

Podatnik będący przedsiębiorcą, który uzyskuje przychody inne niż z zysków kapitałowych, uprawniony będzie do odliczenia od podstawy opodatkowania kwoty wydatków na nabycie udziałów (akcji) w spółce posiadającej osobowość prawną. Odliczenie może być dokonane do wysokości dochodu uzyskanego w roku podatkowym, nie więcej jednak niż 250 000 zł w roku.

Skorzystanie z odliczenia wymaga spełnienia łącznie określonych w ustawie warunków:
• spółka, której udziały będą nabywane, powinna mieć siedzibę lub zarząd na terytorium Polski lub w innym państwie, które zawarło z Polską umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania zawierającą podstawę do uzyskiwania informacji podatkowych przez organy podatkowe;
• główny przedmiot spółki nabywanej o podatnika jest tożsamy lub działalność spółki może być działalnością wspierającą dla podatnika (z wyłączeniem działalności finansowej spółki);
• działalność była prowadzona przez spółkę i podatnika przez okres nie krótszy niż 24
miesiące przed dniem nabycia;
• w okresie dwóch lat poprzedzających dzień nabycia spółka i podatnik nie byli podmiotami powiązanymi;
• podatnik w jednej transakcji nabywa udziały w ilości zapewniającej bezwzględną większość praw głosu.

Wydatkami na nabycie udziałów w spółce będą wydatki związane bezpośrednio z transakcją nabycia udziałów na obsługę prawną i wycenę nabycia udziałów, opłaty notarialne, sądowe, skarbowe oraz podatki i inne należności publicznoprawne zapłacone w Polsce i za granicą, z wyłączeniem ceny, która została przez podatnika zapłacona za nabywane udziały oraz ponoszonych kosztów finansowania dłużnego.

12.22.2021

Mogą Cię zainteresować

06.20.2024

Sygnalizowanie czy donoszenie czyli podstawowe informacje o nowej ustawie o ochr...

Sygnalizowanie czy donoszenie czyli podstawowe informacje o nowej ustawie o ochronie sygnalistów

06.14.2024

Rodzaje nawiązania i rozwiązania stosunku pracy.

Rodzaje nawiązania i rozwiązania stosunku pracy.
Wszystkie wpisy