Węższy zakres zwolnienia podatkowego w ramach PSI i SSE. Polski Ład #11

ZMIANY W ZAKRESIE WARUNKÓW KORZYSTANIA

ZE ZWOLNIENIA PODATKOWEGO W PSI I SSE

 

Od 1 stycznia 2022 zwolnienie dotyczące dochodów podatników, które zostały uzyskane z działalności gospodarczej określone w decyzji o wsparciu (ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji) odnosić się będzie do dochodów podatników osiągniętych z realizacji nowej inwestycji określonej w decyzji o wsparciu i uzyskanych na terenie wskazanym w tej decyzji.

Dodatkowo, zwolnienie podatkowe w zakresie dochodów osiągniętych z działalności prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej w oparciu o uzyskane zezwolenie oraz dochodów dotyczących realizacji nowej inwestycji przysługują podatnikowi wyłącznie odpowiednio z tytułu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie określonym w zezwoleniu lub z tytułu dochodów uzyskanych z realizacji nowej inwestycji na terenie określonym w decyzji o wsparciu.

Ponadto, zgodnie z art. 17 ust. 6a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i art. 21 ust. 5ca ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej również poza terenem specjalnej strefy ekonomicznej określonym w zezwoleniu lub terenem określonym w decyzji o wsparciu, działalność prowadzoną na terenie strefy lub na terenie określonym w decyzji o wsparciu wydziela się organizacyjnie, a wielkość zwolnienia określa się w oparciu o przychody i koszty uzyskania przychodów jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność określoną w zezwoleniu lub w decyzji o wsparciu. Od 1 stycznia 2022 r. ww. regulacje stosuje się odpowiednio do ustalania wielkości zwolnienia od podatku dochodowego w przypadku, gdy na terenie określonym w zezwoleniu lub w decyzji o wsparciu jest prowadzona działalność gospodarcza określona w tym zezwoleniu lub działalność gospodarcza, w ramach której jest realizowana nowa inwestycja, oraz inna działalność tego podatnika.

Brak prawa do zwolnienia z podatku dochodowego

Od 1 stycznia 2022 r. zwolnienia dotyczącego dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia oraz dotyczącego dochodów (z zastrzeżeniem wskazanym w ustawie) podatników z działalności gospodarczej osiągniętej z realizacji nowej inwestycji nie stosuje się, jeżeli:

  1. osiągnięcie dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej lub z działalności gospodarczej osiągniętych z realizacji nowej inwestycji określonej w decyzji o wsparciu następuje w związku z zawarciem umowy, dokonaniem innej czynności prawnej lub wielu powiązanych czynności prawnych lub dokonaniem czynności innej niż zawarcie umowy, której efektem jest podejmowanie w sposób sztuczny czynności faktycznych dokonanych przede wszystkim w celu uzyskania zwolnienia od podatku dochodowego, lub;
  2. czynności, o których mowa w lit. a, nie mają rzeczywistego charakteru, lub
  3. podatnik korzystający ze zwolnień podatkowych, dokonuje czynności prawnej lub wielu powiązanych czynności prawnych, w tym związanych z działalnością nieobjętą tymi zwolnieniami, których głównym lub jednym z głównych celów jest uniknięcie opodatkowania lub uchylenie się od opodatkowania.

03.02.2022

Mogą Cię zainteresować

04.29.2022

Majówka 2022. Długi weekend majowy, ale czy rzeczywiście taki długi?

Majówka 2022. Długi weekend majowy, ale czy rzeczywiście taki długi?

04.27.2022

Grupy Vat. Polski Ład #13

Grupy Vat. Polski Ład #13
Wszystkie wpisy