Węższy zakres zwolnienia podatkowego w ramach PSI i SSE. Polski Ład #11

ZMIANY W ZAKRESIE WARUNKÓW KORZYSTANIA

ZE ZWOLNIENIA PODATKOWEGO W PSI I SSE

 

Od 1 stycznia 2022 zwolnienie dotyczące dochodów podatników, które zostały uzyskane z działalności gospodarczej określone w decyzji o wsparciu (ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji) odnosić się będzie do dochodów podatników osiągniętych z realizacji nowej inwestycji określonej w decyzji o wsparciu i uzyskanych na terenie wskazanym w tej decyzji.

Dodatkowo, zwolnienie podatkowe w zakresie dochodów osiągniętych z działalności prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej w oparciu o uzyskane zezwolenie oraz dochodów dotyczących realizacji nowej inwestycji przysługują podatnikowi wyłącznie odpowiednio z tytułu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie określonym w zezwoleniu lub z tytułu dochodów uzyskanych z realizacji nowej inwestycji na terenie określonym w decyzji o wsparciu.

Ponadto, zgodnie z art. 17 ust. 6a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i art. 21 ust. 5ca ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej również poza terenem specjalnej strefy ekonomicznej określonym w zezwoleniu lub terenem określonym w decyzji o wsparciu, działalność prowadzoną na terenie strefy lub na terenie określonym w decyzji o wsparciu wydziela się organizacyjnie, a wielkość zwolnienia określa się w oparciu o przychody i koszty uzyskania przychodów jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność określoną w zezwoleniu lub w decyzji o wsparciu. Od 1 stycznia 2022 r. ww. regulacje stosuje się odpowiednio do ustalania wielkości zwolnienia od podatku dochodowego w przypadku, gdy na terenie określonym w zezwoleniu lub w decyzji o wsparciu jest prowadzona działalność gospodarcza określona w tym zezwoleniu lub działalność gospodarcza, w ramach której jest realizowana nowa inwestycja, oraz inna działalność tego podatnika.

Brak prawa do zwolnienia z podatku dochodowego

Od 1 stycznia 2022 r. zwolnienia dotyczącego dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia oraz dotyczącego dochodów (z zastrzeżeniem wskazanym w ustawie) podatników z działalności gospodarczej osiągniętej z realizacji nowej inwestycji nie stosuje się, jeżeli:

  1. osiągnięcie dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej lub z działalności gospodarczej osiągniętych z realizacji nowej inwestycji określonej w decyzji o wsparciu następuje w związku z zawarciem umowy, dokonaniem innej czynności prawnej lub wielu powiązanych czynności prawnych lub dokonaniem czynności innej niż zawarcie umowy, której efektem jest podejmowanie w sposób sztuczny czynności faktycznych dokonanych przede wszystkim w celu uzyskania zwolnienia od podatku dochodowego, lub;
  2. czynności, o których mowa w lit. a, nie mają rzeczywistego charakteru, lub
  3. podatnik korzystający ze zwolnień podatkowych, dokonuje czynności prawnej lub wielu powiązanych czynności prawnych, w tym związanych z działalnością nieobjętą tymi zwolnieniami, których głównym lub jednym z głównych celów jest uniknięcie opodatkowania lub uchylenie się od opodatkowania.

03.02.2022

Mogą Cię zainteresować

02.22.2024

Zgromadzenie wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Zgromadzenie wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

01.25.2024

ZGŁASZANIE DO SĄDU REJESTROWEGO ZMIAN W SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ZGŁASZANIE DO SĄDU REJESTROWEGO ZMIAN W SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wszystkie wpisy