Zgłoszenie dłużnika do KRD

KRD to Krajowy Rejestr Długów, zajmujący się zbieraniem, przechowywaniem oraz udostępnianiem informacji o dłużnikach, zarówno o osobach prywatnych jak i przedsiębiorcach. Używany on jest między innymi przez banki w celu weryfikacji potencjalnych kredytobiorców.

Rejestr długów KRD jest jednym z największych biur informacji gospodarczych w Polsce. Zawiera on szereg informacji zarówno na temat osób prywatnych jak i konsumentów oraz firm. Z kolei rodzaj posiadanych przez KRD informacji przede wszystkim zależy od podmiotu, którego te informacje dotyczą. Co istotne, wpis informacji dokonywany jest wyłącznie na wniosek wierzyciela.

Kto i kiedy może zgłosić dłużnika do KRD?

Zasady zgłoszenia dłużnika do KRD uregulowane są ustawą oraz wewnętrznym regulaminem rejestru.

Określają one między innymi, że aby wierzyciel mógł zgłosić dłużnika niebędącego konsumentem do rejestru spełnione muszą zostać następujące przesłanki:

  • Zobowiązanie powstało w związku z określonym stosunkiem prawnym w szczególności z tytułu umowy związanej w wykonywaniem działalności gospodarczej.
  • Łączna kwota wymagalnych zobowiązań dłużnika niebędącego konsumentem wobec wierzyciela wynosi co najmniej 500,00 zł oraz są one wymagalne od co najmniej 30 dni.
  • Upłynął co najmniej miesiąc od wysłania przez wierzyciela listem poleconym lub doręczenia dłużnikowi wezwania do zapłaty, zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do biura wraz z podaniem firmy i adresu siedziby biura.

Z kolei w celu przekazania informacji o zobowiązaniach konsumentów, zobowiązania powinno powstać w szczególności z tytułu umów o kredyt konsumencki oraz kwota wierzytelności wymagalnych musi przekraczać 200,00 zł.

Aby wierzyciel mógł przekazać do rejestru informacje gospodarcze w celu ich ujawnienia, musi on zawrzeć z biurem umowę o udostępnianie informacji gospodarczych, na piśmie pod rygorem nieważności. Zawierając umowę wierzyciel musi wybrać jeden z sześciu pakietów usług oferowanych przez KRD. Działają one natomiast na zasadzie miesięcznej opłaty, do których należy doliczyć opłatę aktywacyjną. Umowa zawarta z KRD może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

Jakie skutki niesie za sobą wpisanie do KRD?

Rejestr KRD jest to rejestr jawny co może okazać się często jednym z najdotkliwszych skutków zgłoszenia dłużnika do KRD. Taki wpis często może spowodować zmniejszenie liczby kontrahentów chętnych do współpracy z podmiotem wpisanym.

Kolejnym niewątpliwie dotkliwym skutkiem jest fakt, że, jak wspomniano wcześniej, banki używają rejestru do weryfikacji potencjalnych kredytobiorców. Co za tym idzie, w sytuacji, gdy widniejemy w KRD, możemy się spotkać z odmową udzielenia kredytu czy pożyczki.

Jak długo widnieją informacje o dłużnikach w KRD?

Biuro ujawnia w rejestrze informacje o zobowiązaniach dłużnika na wniosek wierzyciela nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku. W przypadku częściowego lub całkowitego wykonania zobowiązania przez dłużnika wierzyciel jest zobowiązany niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni, wystąpić do biura z żądaniem aktualizacji informacji gospodarczych. W przypadku całkowitego zaspokojenia roszczenia przez dłużnika następuje usunięcie informacji z rejestru w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku wierzyciela.

W przypadku braku zaktualizowania informacji o zadłużeniu przez wierzyciela są one usuwane po upływie lat 3, nie później jednak niż po upływie lat 10 od dnia przekazania informacji.

Dodatkowo informacje o zobowiązaniach dłużnika są usuwane z rejestru w momencie, w którym wygasła lub została rozwiązana umowa między wierzycielem a KRD.

Jeśli potrzebujesz pomocy z wyegzekwowaniem swojej należności, w tym ze zgłoszeniem dłużnika do KRD to zachęcamy do kontaktu z naszymi prawnikami.

Autor Marcin Jóźwiak

11.09.2023

Mogą Cię zainteresować

04.15.2024

Procedura zwoływania zgromadzenia wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzial...

Procedura zwoływania zgromadzenia wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością – tryb zwołania

04.04.2024

Tax on the purchase of multiple dwellings

Tax on the purchase of multiple dwellings
Wszystkie wpisy